به گزارشی , مسئله آموزش اعضای هیات علمی برای ساخت محتواهای آموزش مجازی در ترم مجازی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ در دستورکار دانشکده های علوم پزشکی قرار گرفت .

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در دستورالعمل ترم مهرماه ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ به دانش کده های علوم پزشکی بیان کرد : اعضای هیات علمی در دانشکده ها به خواسته تنظیم محتواهای آموزشی و ارائه آموزش های حضوری , غیر حضوری , پاسخگویی به سوال ها دانشجو ها و راهنمایی پایان نامه های دانشجویی و . . . در زمان ترم تحصیلی و آنالیز دانش جو در انتها ترم حضور فعال داشته باشند .

همینطور ضروری است برنامه ریزی برای آموزش اعضای هیات علمی جهت شناخت با روش تهیه و تنظیم و ایجاد محتوا , راه‌های متفاوت ارائه آموزش های غیر حضوری و هم روش آنالیز فراگیران در زمان ترم , در حق تقدم دانشکده ها قرار گیرد .

یادآوری : باتوجه به عدم قابلیت بیشتر شدن ( extension ) ترم پائیزه , توقع دارد برنامه های نیمسال نخستین ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ حتی المقدور طبق روزنگار آموزشی ابلاغی اجرا شود و تمام کلاس ها در موعد مقرر و طبق برنامه درسی مطرح شده به دانشجوها برگزار شوند .

 

محتواهای آموزش مجازی ساخته می شود

 

ملزومات پیشنهادی برای برنامه های آینده :

۱ ) نظام مند کردن آموزش های غیرحضوری

۲ ) فراهم نمودن بستر رسمی , مطمئن و مجانی برای ارائه آموزش های غیرحضوری . راجع به دانشجو یان پردیس خودگردان دانشکده ها براساس مصوبات هیات امنای هر دانشکده برای تخفیف یا این که تقسیط شهریه اقدام شود .

۳ ) تسهیل دسترسی برای محاسبه بر فراگیری های غیرحضوری .

۴ ) تامین امنیت فضای فراگیری غیرحضوری برای تبادل فایلهای آموزشی و رابطه موءثر بی اساتید و دانشجوها .

۵ ) ساخت محتواهای آموزشی استاندارد و تجمیع دروس استاندارد و سامانه های استاندارد ملی برای به کار گیری تمام دانشکده ها .

۶ ) محافظت مرکزیت و محوریت مرکز ها آموزشی بعنوان قطب آموزشی در تمام طرح ریزی ها .

۷ ) به کارگیری از آموزشهای غیرحضوری به معنای کفایت آموزشی نبوده و نباید از برگزاری کلاسهای حضوری در اوضاع مطلوب غافل شد و ضروری است حداقلی از کلاس های آنلاین برای یادگرفتن های تئوری پیش گویی شود .

۸ ) نظم قسمتی به ساعت‌ها آموزشی و بنا کردن برنامه های آموزشی مشخص و معلوم هم برای اساتید و هم برای دانشجو ها امری واجب است .