ابراهیم صالحی عمران مدیر دانش کده فنی و حرفه ای اظهار‌کرد :

در جهت اجرای بندهای ۶۴ و ۶۵ قانون برنامه ششم گسترش بر پایه ی لزوم ارتقا سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی مملکت و با اعتنا به ماهیت این مدل آموزش ها , آئین نامه افزایش و استخدامی ویژه اعضای هیأت علمی دانش گاه فنی و حرفه ای بنا کردن و به منظور ثبت در امر فعالیت هیأت امنای دانش کده قرار گرفت .

او با تیتر این که دانش کده فنی وحرفه ای , دانشگاهی توانا در قضیه تربیت نیروی انسانی حرفه ای , لایق و متناسب با نیاز جامعه است تصریح کرد : صد رد صد نقش اعضای هیأت علمی در نیل به هدف ها کلان و استراژیک دانش گاه در زمینه‌ی تربیت نیروی انسانی حرفه ای بسیار حیاتی و انکار ناپذیر است , لذا هدایت درست و اثربخش عمل های این اساتید یکی دغدغه های کلیدی دانش گاه است .

او خاطر نشان نمود : این مهم در گرو تدوین کردن و وضع ضوابط , قانون ها و دستورالعمل‌هایی است که اولاً متناسب محیط عمل اعضای هیأت علمی این دانش گاه بوده و ثانیاً تقویت کننده , تسهیل گر و سرعت بخش حرکت به هدف ها آموزش مهارتی باشد .

رییس دانشکده فنی و ماهر خاطر نشان کرد : آئین نامه های مو جود مربوط به اعضای هیأت علمی صرفاً متناسب با کار اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی بقیه دانش کده ها بوده و عموماً هماهنگی و تناسبی با مدل کار اعضای هیات علمی این دانش گاه ندارد و اجرای آن برای اعضای هیات علمی این دانش کده با مشکلات متعددی همراه است . لذا دانش گاه از سال ۱۳۹۷ با کسب موافقت اول مرکز هیأت امنای وزارت علوم , تحقیقات و فناوری بر آن شد تا مبنی بر گنجایش های رسمی و اختیارات هیأت امنا , با دقت به ماموریت ها و هدف ها خویش , آئین نامه استخدامی و ارتقای ویژه اعضای هیات علمی فنی و ماهر را تدوین کند .

صالحی عمران خاطر نشان کرد : پایه گذاری کردن هر دو آئین نامه استخدامی و ارتقای اعضای هیات علمی در دو کارگروه جدا , متشکل از بعضی اعضای هیات امنا , متخصصین دانشگاهی و خبرگان حوزه صنعت و با همیاری نزدیک مرکز هیات های امنای وزارت عتف در بیشتراز ۲۰ گرد هم آیی مورد مشاجره و بررسی کارشناسی قرار گرفت , که در غایت با ثبت پیش نویس در کارگروه های ذی‌ربط در فرمان فعالیت هیات امنای آینده دانش کده قرار گرفته است .

مدیر دانش کده فنی و حرفه ای اعتنا بیشتر به مشاجره اختراع , ابتکار عمل و فناوری , بازبینی در امتیاز بندی مقاله‌ها , روزآمدی و توانمندسازی اعضای هیات علمی , ارتقا امتیاز واحد های عملی نسبت به واحد های نظری , نقل و انتقال امتیاز مرتبط با پروژه های تحصیلات تکمیلی و جایگزینی پروژه های کاردانی و کارشناسی با آن را ویژگی‌های تدوین این آئین نامه ها برشمرد .

او ادامه داد : آئین نامه های نو بعداز ثبت در هیات امنا و بعد از تایید در مراجع رسمی و ابلاغ بوسیله وزیر علوم از مورخ ابلاغ قابل انجام خواهد بود .