مدیر راس جذب وزارت علم ها اظهار‌کرد : در دو فراخوان جذب اعضای هیئت علمی در شهریور و بهمن ماه امسال ۹۶۵ نفر قبول خواهند شد .

محمدرضا رضوان طلب در رابطه سهمیه جذب اعضای هیئت علمی در هر فراخوان اظهار کرد : تعداد سهمیه جذب اعضای هیئت علمی به طور کلی سال و کل فراخوان‌ها محدود است , دانشگاه‌ها معمولاً قدر مطلوبی در حیث دارا هستند و ما نمی‌توانیم کلیه را جواب دهیم برای همین در هر فراخوان در بین ۴۸۵ تا ۵۰۰ نفر پیش گویی میگردد .

او خاطر نشان نمود : این سهمیه برای دانشگاه‌های مدنی بوده و برای مؤسسات و دانشگاه‌های غیردولتی سهمیه معین نداریم , این مؤسسات و دانشگاه‌ها هر چه بیشتر جذب نمایند , ما موافق‌تر هستیم .

مدیر راءس جذب وزارت علم ها ادامه داد : در سال ۹۸ سهمیه دانشگاه‌ها برای جذب هیئت علمی تقریباً یک هزار نفر بود که در هر فراخوان ۴۸۵ تا ۵۰۰ نفر جذب شد ولی این سهمیه برای دانشگاه‌های مدنی بود در مؤسسات و دانشگاه‌های غیردولتی قبول بیشتر بود , درین مؤسسات با هر یکسری که خواهش داشتند , موافقت شد .

او ادامه داد : سال ۹۹ هم طبق روال قبل و دائمی دو فراخوان جذب در شهریور و بهمن ماه خوا‌هیم داشت , سهمیه‌ای که رسماً اداره اداری استخدامی اعلام کرده ۹۶۵ نفر است که در ۲ فراخوان تحت عنوان عضو هیئت علمی قبول خوا هیم کرد .

او تأکید کرد : این تعداد برای واحدهای مدنی در حیث گرفته شده‌است .