الیاس منیری از بیان بخشنامه افزایش امکانات آشپزخانه‌های نصفه صنعتی و سنتی باقی‌مانده با خط مش افزایش مرحله بهداشت و پایین ساخت‌های بهداشتی در امسال به دانشگاه‌ها خبرداد .

او خاطر نشان نمود : به مراد نوسازی و صنعتی سازی آشپزخانه‌های دانشگاه‌ها و مرکزها فراگیری خوب , صندوق رفاه دانشجو ها در حیث داراست طرح ارتقاء آشپزخانه‌ها را در قالب افزایش امکانات آشپزخانه‌های نصفه صنعتی و سنتی باقی‌مانده با شیوه افزایش مرحله بهداشت و زیرساخت‌های بهداشتی به اجرا درآورد .

نائب رئیس کارها دانشجو یان صندوق رفاه دانشجوها وزارت علم ها خاطر نشان نمود : به دلیل محدودیت منابع مالی امسال قابلیت مساعدت دیگری بیرون از چارچوب طرح افزایش هم میسر نخواهد بود .

جدول زمان بندی اجرای طرح به شرح تحت است :

عنا وین

زمان

اعلام طرح ارتقاء سال ۹۹ به دانشگاه‌ها و اخذ طرح‌های ارتقاء از دانشگاه‌ها

از ۹۹ . ۳ . ۸ تا ۹۹ . ۳ . ۲۰

بررسی کارشناسی , آنالیز و حق تقدم بندی نیازهای اعلام شده و اعلام پروژه‌های چکیده و تهیه تفاهم طومار در میان صندوق و دانش کده

تا ۹۹ . ۳ . ۳۱

پرداخت تراز اولیه ( ۵۰ درصد سهم صندوق )

تا ۹۹ . ۴ . ۷

اتمام اقدامات اجرایی پروژه به وسیله دانش گاه , اعزام کارشناسان صندوق برای مشاهده از آشپزخانه‌های افزایش یافته و تحلیل کارایی دانش گاه

از ۹۹ . ۴ . ۱۸ تا ۹۹ . ۶ . ۵

پرداخت تراز دوم ( ۵۰ درصد سهم صندوق )

۱۵ روز بعداز تأیید آخرین

او افزود : بعد از پرداخت سهم تراز نخستین , عملیات تجهیز آشپزخانه‌های دارای شرایط با شرکت کردن دانشگاه‌ها انجام خواهد شد و صندوق بعد از تجهیز آشپزخانه‌ها و تأیید پایانی آن از طرف کارشناسان فنی , نسبت به پرداخت سهم تراز دوم خویش مبادرت خواهدکرد .

منیری خاطر نشان نمود : در طرح ارتقاء سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌هایی که دارنده آشپزخانه های مختلف باشند میتوانند نیازهای تجهیزاتی خویش را با ذکر حق تقدم تا دو آشپزخانه برای طرح ارتقاء ارسال نمایند , واضح است تعیین امکانات و آشپزخانه دارای شرایط حضور در طرح ارتقاء بعد از بررسی و تأیید صندوق خواهد بود .

او تاکید کرد : دانشگاه‌هایی که در سال قبل به رغم اخذ سهم صندوق مبادرت قابل توجهی در باب طرح ارتقاء مورد توافق انجام نداده اند در حق تقدم انتها طرح افزایش خواهند بود .