آزمون‌های علم ها طبی که به دلیل حالت کرونا در ماه‌های اسفند ۹۸ , فروددین ماه و اردیبهشت ۹۹ کنسل شده بودند در چندین نوبت در گیر تغییر تحول شدند و روزنگار تازه بعداز ثبت در ستاد ملی تقابل با کرونا آخرین شد .

مبنی بر نو کردن روز‌نگار امتحان علم ها طبابت , امتحان دکتری تخصصی مجموعه علم ها طبابت در چهار روز و به صورت الکترونیک برگزار می شود .

همینطور امتحان صلاحیت ماهر پرستاران در مهرماه برگزار میشود .

درین زمان امتحان صلاحیت بالینی طبابت همگانی در پنج نوبت در ماه‌های مرداد , مهر , آبان و بهمن ۹۹ برگزار می شود .