رئیس اتحادیه دانش کده های غیرانتفاعی خاطرنشان کرد : حذف ترم در دانش گاه و شرکت ها غیرانتفاعی اجرا نخواهد شد .

علی آهون راه و روش در رابطه آخری شرایط برگزاری فراگیری مجازی در دانش گاه و مؤسسات غیرانتفاعی اذعان کرد : براساس راهبرد وزارت علم ها نیز به صورت آنلاین و نیز به صورت آفلاین آموزش‌های مجازی ارائه میگردد .

او افزود : قطعاً حذف ترم در دانش کده و مؤسسات غیرانتفاعی اجرا نخواهد شد و تاکید دانشکده بر ادامه ترم و به پایان رساندن آن است .

مدیریت اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی ذکر کرد : ممکن است که ترم سرازیر به موقع به اتمام نرسد و ما بدون چاره شویم دو تا ۳ هفته هم در فصل‌تابستان آموزش‌های غیرحضوری را ارائه دهیم .

او در رابطه تغییر تحول روز‌نگار آموزشی دانشکده و مؤسسات غیرانتفاعی هم خاطرنشان کرد : در ترم سرازیر روز‌نگار آموزشی کالج تغییر‌و تحول خواهد کرد به دلیل آنکه براساس روزنگار جنبش نمی شود براساس این‌که بتوانیم چه اندازه از دروس را ارائه دهیم تکان میشود .

علی آهون خط مش در رابطه دریافت شهریه و این که آیا به دانشجوها تخفیف شهریه ارائه خواهد شد اعلام کرد : در رابطه شهریه با دانشجو ها مدارا شده و فشاری بر روی آنها نخواهد بود البته تخفیف شهریه نخواهیم داشت .