وزارت علوم پژوهش ها و فناوری بخشنامه طرح ریزی و برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم ۱۳۹۹ – ۱۳۹۸ را به دانشکده ها بیان کرد .

وزارت علم ها پژوهش ها و فناوری بخشنامه‌ای برای طرح ریزی و برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم ۱۳۹۹ – ۱۳۹۸ به دانشگاه‌ها بیان کرد که به شرح ذیل است :

۱ – ممکن است دانشکده با بررسی کلیه جوانب و مخصوصا با تأکید بر محافظت تن درستی دانشجو یان , اعضای هیئت علمی و کارشناسان , برگزاری امتحان به روش حضوری را امکانپذیر تشخیص دهد . دانشگاه‌هایی که رغبت دارا‌هستند تا امتحانات کلیه یا این که بعضا از دروس به صورت حضوری برگزار شود به‌این نکته اعتنا داشته باشند که برگزاری امتحان حضوری بر طبق روزنگار نیمسال روان , بهترین حالت متصور است , چون تعویق مدت امتحانات تبعاتی را به دنبال داراست که می بایست به توجه بررسی و در حیث گرفته شود .

به خصوص برای دانشجویانی که در نیمسال آخری تحصیل خویش قرار دارا‌هستند , تعویق زمان امتحانات پایان نیمسال و یا این که تنی چند از دروس , به غیر از این که از دید رسمی میتواند نام نویسی آن ها در صورت قبولی در زمان فراتر را با مشکلات اجرایی روبه رو نماید , موجب ارتقاء استرس و کاهش کارآمدی آنان در امتحانات آخری نیمسال روان میگردد .

۲ – در شرایطی که در بند ۱۸ طومار شماره ۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹ . ۰۱ . ۱۱ هم ذکر شد , در صورت تشخیص الزام برگزاری جلسات امتحان آخری به روش حضوری , دانشگاه‌های محل معاش دانش جو , همیاری واجب را با دانشکده محل علم آموزی دانش جو در اجرای امتحان و ارسال ورقه امتحانی یا این که نمره کسب شده به دانشکده مبدا داشته باشند . بدیهی است که تشخیص به کار گیری از این قابلیت برعهده دانشکده مبدا یا این که محل علم آموزی دانش جو , بعداز هماهنگ شدن با دانش گاه محل معاش وی است .

۲ – دانشگاه‌هایی که برگزاری امتحان حضوری را به عوارض منطقی نپذیرفته اند ضروری است با پیروی از برنامه معینی , چکیده یا این که تمام ارزشیابی آموخته‌های دانشجوها را به شیوه دائمی , در حین نیمسال و با سود گیری حداکثری از تجهیزات فضای مجازی برگزار نمایند . این ارزشیابی که از تنوع بالایی شامل است قادر است یک یا این که یک‌سری مثال مؤثر از در میان موردها تحت را در بر بگیرد :

الف – اجرای امتحان کوتاه در هر گردهمایی فراگیری الکترونیکی اکثر وقت ها سامانه‌ها نظیر Moodle و Adobe connect قابلیت اجرای امتحان را دارا‌هستند . در بقیه سامانه‌ها هم این قابلیت موجود هست یا این که قابل ساخت است .

ب – ارائه تکلیف یا این که تمرین برای هر گرد‌همایی درس , تمرین‌ها و تکالیف هر گرد هم آیی درس قادر است تحت عنوان تمام یا این که جزو سود ارزشیابی نهایی متبوع قرار بگیرد .

پ – تعریف پروژه‌های متفاوت برای یک درس , متناسب با هدف‌های بعضا از درس‌ها , قابلیت و امکان تعریف و واگذاری اجرای پروژه‌هایی که برای اجرای آن لزومی به بیرون شدن دانش جو از خانه یا این که نقض ضابطه مسافت گذاری اجتماعی نیست , موجود هست .

ت – به کار گیری از شیوه‌های صوتی و صوتی – چهره یی , قابلیت ارزشیابی میزان و کیفیت عمل دانش جو در هر گرد هم آیی و در زمان نیمسال از روش بررسی , بازدید و یا این که ضبط فعالیت‌های دانش جو موجود هست .

۳ – علاوه بر اینها در صورت عدم برگزاری جلسات حضوری امتحان , تمامی امتحانات یا این که بعضی از آن‌ها به خصوص در دوره‌های تحصیلات تکمیلی که تعداد دانشجو ها یک کلاس اکثر زمان ها محدود و انگشت شمار است , به صورت آزمون کتبی و یا این که شفاهی از روش برگزاری رابطه برخط دربین مدرس و دانش جو صورت بپذیرد .

درباره ی بعضی از دروس و به تشخیص مدرس درس در‌حالتی که که‌این اطمینان وجود داشته باشد که همگی دانشجو ها کلاس به امکانات رایانه‌ای مطلوب و کافی دسترسی دارا هستند و سرعت وب برای برقراری و نگهداری رابطه مطلوب است , می‌توان با یاری یک دوربین بر طبق اینترنت به روش بدون واسطه از دانش جو آزمون گرفت .

در‌این حالت مدرس پرسش را در اختیار دانش جو می گذارد و او فورا و در حضور معلم به روش مجازی استارت به ارائه جواب بر روی وایت بورد و یا این که صفحه ورقه سپید می کند . ورقه جواب داده شده , تحت عنوان کاغذ آزمون تبدیل به تصویر و بعد ذخیره سازی میشود .

۴ – نظارت آخرین دانش جو می بایست به صورت ترکیبی از روش‌های متعدد صورت بپذیرد تا تصویر معتبرتری از میزان و کیفیت فراگرفتن دانش جو را در اختیار مدرس قرار دهد . در‌این‌صورت فهرستی از فعالیت‌های دانش جو در زمان نیمسال که می تواند برای نمره پایانی مورد نظارت قرار بگیرد به شرح تحت خواهد بود :

حضور و عمل در کلاس به خصوص شرکت کردن در بحث‌ها و پرسش و پاسخ‌های کلاسی

حل تمرین‌های کلاسی و ارائه به موقع آنان

پروژه پژوهشی نیمسال ( منوط بدین اینکه قابلیت و امکان اجرا در وضعیت ویژه کنونی را داشته باشد )

چک شفاهی , مشتمل بر پرسش و جواب در حین و در پایان نیمسال , به صورت جدا برای هر دانش جو

۵ – در زمان کارشناسی که تعداد دانشجو یان هر درس تقریبا مضاعف می‌باشند برگزاری آزمون‌های چندگزینه ای غیرحضوری در قالب پروتکل معلوم که به امنیت امتحان در آن دقت شده باشد , قابل بررسی است . واضح است که‌این روش امتحان با ریسک مداخله‌های غیرقابل در اختیار گرفتن همراه است و از این رو می بایست تحت عنوان یک آیتم در کنار بقیه گزینه‌ها برای سنجش آموخته‌های دانشجو یان مورد به کارگیری قرار بگیرد .