معاونت آموزشی دانش گاه تهران جزئیات برگزاری امتحانات پایان ترم سرازیر دانشجو ها این دانش کده را شرح داد .

( بر این پایه , امتحانات دروس برهه زمانی کارشناسی به صورت حضوری و طبق روزنگار آموزشی و برنامه زمانبندی اعلام شده برای هر درس , از مورخ ۵ تیرماه برگزار خواهد شد .

وضعیت امتحان دانشجو ها دانشکده تهران بومی در شهرستان‌ها
دانشجو ها مستقر در استان‌های تهران , البرز و قم با حضور در دانشکده‌های خویش در کالج و دانشجو ها مستقر در شهرستان‌ها با حضور در مرکزها و واحدهای دانش گاه پیام فروغ استان‌های محل سکونت خویش در آزمون‌های آخری نیمسال کمپانی خواهند کرد .

سوال های آزمون‌ها به صورت یک‌سری گزینه‌ای خواهد بود .

دانش گاه تهران اعلام‌کرد : تعیین محل امتحان به عهده دانش جو است . سامانه مرتبط با طرز تعیین محل امتحان و مرکز ها و واحدهای دانشکده پیام نور و روشنایی , متعاقباً به وسیله راءس فناوری داده ها دانش کده اعلام خواهد شد .

امتحانات فوق لیسانس و دکتری به صورت الکترونیکی برگزار میگردد
در پی بخشنامه‌های گذشته , امتحانات دروس مقاطع فوق لیسانس و دکتری برای تمامی دانشجو یان به صورت الکترونیکی برگزار می‌گردد . مدرس هر درس منشا ارزشیابی دانش جو در به عبارتی درس بوده و نسبت به آنالیز و امتحانات نهایی مبادرت خواهد کرد . در موردها مختص امتحان بعضا از دروس با تأیید معاونت آموزشی دانش کده و گروه برگزار کننده آزمون‌های دانش کده قادر است بر پایه ی مفاد بند ۱ برگزار شود .

همینطور امتحان پایان ترم دانشجوها فرنگی که به مرز و بوم خویش بازگشته‌اند , صرفاً به صورت الکترونیکی اجرا مي شود و برای آن جور از دانشجو ها فرنگی که در باطن مرزو بوم می‌باشند , مطابق بندهای بالا صورت قبول میکند .

راس رئیس علم و یاد گرفتن الکترونیکی دانشکده داده ها ضروری در امر روش‌های آزمون‌های الکترونیکی و مستندات حتمی برای برگزاری آزمون‌های الکترونیکی را به واحدها ارائه خواهد اعطا کرد .

معاونان آموزشی واحدها می بایست هماهنگی و برنامه‌ریزی حتمی را برای برگزاری آزمون‌ها مهیا نمایند . در این سمت ملازمت و همراهی و شرکت کردن مدیران گروه‌های آموزشی و اعضای هیئت علمی برای برگزاری مناسب آزمون‌های پایان نیمسال بیشتراز پیش مورد توقع است ( .