برخی از اساتید پیمانی مشروط دانشکده پیام نور اعلام کردند , دانشکده پیام نور برای بعضی از آن ها نامه اخراج و عدم تمدید قرارداد و برای یک سری نیز نامه تبدل به کارمند ارسال نموده است که به گفته آن‌ها این بر خلاف آئین نامه جذب اساتید است .

این اساتید پیمانی مشروط گفته اند , پس از چندسال همیاری , دانش کده پیام نور برای آن ها در امسال احکام ۴ ماهه صادر نموده است که با عدم تمدید احکام , شرایط این اشخاص در هاله ای از ابهام قرار می‌گیرد .

به گفته اساتید شاکی , مسئولین دانشکده پیام نور و وزارت علم ها در پاسخگویی خویش اعلام می نمایند این اعضای هیات علمی شاخص ها و ملاک های حتمی مرکز جذب وزارت علم ها و هیات اجرایی جذب دانش کده پیام نور را بعد از گذشت چندین سال همیاری و صادر شدن احکام گارگزینی برای جذب را ندارند! به این ترتیب یا این که می بایست اخراج و یا این که تبدیل به کارمند شوند .

استقبال هیئت مرکزی جذب از شکایت ها اساتید پیمانی مشروط

 

اساتید پیمانی مشروط دانشگاه پیام نور

 

محمدرضا رضوان طلب , مدیریت مرکز جذب وزارت علم ها در گفتگویی در رابطه اخراج اعضای علمی پیمانی مشروط دانش کده پیام نور بیان کرد : مرکز جذب وزارت علوم هیچوقت حکم اخراج برای کسی صادر نمیکند و صادر شدن حکم اخراج بخشی از مأموریت‌ها و صلاحیت‌های مرکز جذب نیست .

او خاطر نشان کرد : پرونده هایی که از هیئت‌های اجرایی دانشگاه‌ها به مرکز جذب داده می شود در هیئت مرکزی مطرح می‌گردد و هریک با اکثریت رای ها پذیرفته شد پاسخ پذیرش داده می شود با عبارت «در حق تقدم قرار گرفت» و مواقعی که رای اکثریت اعضا را جلب نکند با عبارت «در حق تقدم قرار نگرفت» جواب داده می شود .

مدیر مرکز جذب وزارت علوم بیان کرد : این اشخاص مدعی می‌باشند برخلاف موازین و ضوابط هیئت عالی حکم داده شده‌است در صورتیکه چنین باشد نیازی به گلایه نزد رسانه نیست هیئت عالی با آغوش باز از گلایه ها استقبال می نماید و به صورت رسمی هر شخصی می‌تواند درخواست تجدید نظر نسبت به آراء هیئت مرکزی داشته باشد و ادلّه خویش را ارائه نماید . هیئت عالی با اعتنا آن را بررسی و رسیدگی خواهند کرد .

مدیریت دانش کده پیام روشنایی : مشکلی به اسم پیمانی مشروط و یا این که دستیار علمی نیست

محمدرضا هنگامی مدیر دانش گاه پیام نور , دوسال پیش در رابطه گزینش تکلیف اساتید پیمانی مشروط عنوان کرده بود : هدایت نیروی انسانی یکی‌از مهمترین سیاست های دانش کده پیام نور است و خوشبختانه طی جلسات متفاوت از اولِ سال تا به امروز , همگی ۸۹۴ همکار علمی انتخاب تکلیف گردیده اند و اکنون مشکلی به اسم پیمانی منوط و یا این که دستیار علمی که گزینش تکلیف نشده باشند , در دانش گاه پیام نور نیست .